Reklamy

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania zwana RRSO  odzwierciedla relację pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą otrzymanego kredytu. Oprocentowanie rzeczywiste uwzględnia nie tylko kwotę odsetek, opłaty przygotowawczej oraz dodatkowych opłat, bierze również pod uwagę wartości przepływów finansowych związanych ze spłatą kredytu w poszczególnych okresach trwania umowy kredytowej. Definicję i sposób obliczania RRSO zawiera ustawa o kredycie konsumenckim, która szczegółowo precyzuje jakie koszty są uwzględniane przy obliczaniu stopy.

Od 18.12.2011 roku obowiązuje nowy wzór na wyliczenie RRSO i program prawidłowo oblicza wg zmienionych kryteriów.